Kurs Programı

Fonksiyonel Tıp Okulu

MODÜL İSMİ TOPLAM DERS UYGULAMA
MODÜL 1: FONKSİYONEL TIBBA GİRİŞ 25 saat 4 hafta
MODÜL 2: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 30 saat 5 hafta
MODÜL 3: KARDİYOMETABOLİK SİSTEM 24 saat 4 hafta
MODÜL 4: KARACİĞER VE DETOKSİFİKASYON 24 saat 4 hafta
MODÜL 5: KADIN, ERKEK ve TİROİD HORMONLARI, HPGT AKSI 25 saat 5 hafta
MODÜL 6: NÖROKOGNİTİF DENGE, STRES ve HPA AKSI 21 saat 3,5 hafta
MODÜL 7: MİTOKONDRİ VE OKSİDATİF STRES 21 saat 3,5 hafta
Toplam 7 modül 170 saat 28 hafta


Fonksiyonel tıbba giriş
Fonksiyonel tıp hasta yaklaşım prensipleri
Fonksiyonel tıpta yaşam değişikliği tedavi planı
Fonksiyonel tıpta diyet yaklaşımları ve beslenme planları
Fonksiyonel tıpta hareketlilik-spor planları
Fonksiyonel tıp ve zihnin yatıştırılması
İnsan hücresi, homeostaz ve dengelenmesi
Hücre, organelleri ve işlevleri
Mitokondri ve enerji sistemleri
Hücre Biyokimyası ve ana döngüler (sikluslar)
İmmün Sistem fizyolojisi
İmmün Sistem patofizyolojisi ve otoimmünite
Genetik, Epigenetik ve Nutrigenetik
Karbonhidrat, protein ve lipit metabolizması
Şişmanlık ve açlık patofizyolojisi
Metabolizma hızı ve enerji metabolizması
Kronik inflamasyon ve beslenme
Gastrointestinal sisteme genel bakış
Karaciğer, detoksifikasyon ve biyotransformason
Kardiyovasküler sistem ve risk faktörleri
Endokrin sisteme genel bakış
Erkek ve kadın hormonları
Nörokognitif sistem, uyku ve sirkadiyen döngü
Besin takviyeleri genel ilkeleri
Makro ve mikrobesinler